ស្រាវជ្រាវ និងទេសចរណ៍រោងចក្រ

បេសកកម្មរបស់ក្រុម R&D ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងគឺ "ទាញយកតម្រូវការទីផ្សារជារៀងរហូត" និងអភិវឌ្ឍផលិតផលថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់។រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន យើងមានប៉ាតង់គំរូឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ចំនួន 164 ដែលត្រូវបានទទួលយក។ផែនការប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលថ្មីចំនួន 50..

ស្រាវជ្រាវ
ស្រាវជ្រាវ
ស្រាវជ្រាវ
ស្រាវជ្រាវ
ស្រាវជ្រាវ
ស្រាវជ្រាវ