ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • កម្រាលផ្កាឈើរឹងក៏ត្រូវការការថែទាំផងដែរ។

    កម្រាលផ្កាឈើរឹងក៏ត្រូវការការថែទាំផងដែរ។

    ធ្នើដាក់ផ្កាឈើរឹងក៏ត្រូវការការថែទាំដែរ ថ្វីត្បិតតែសម្ភារៈដាក់ផ្កាឈើរឹងល្អក៏ដោយ ប៉ុន្តែវាមិនមានន័យថាវាមិនត្រូវការការថែទាំនោះទេ ហើយនៅកន្លែងខ្លះដែលមានដីមិនស្មើគ្នា វានឹងខូចទ្រង់ទ្រាយបន្ទាប់ពីរយៈពេលយូរ។ កត្តាដែលអាចកាត់បន្ថយ...
    អាន​បន្ថែម