ពិព័រណ៍របស់យើង។

Canton Fair: 2015,2016,2017,2018,2019;Spoga+Gafa៖ 2018,2019;ការបង្ហាញផ្នែករឹងជាតិ៖ 2016,2017,2018

ពិព័រណ៍នាំចូល និងនាំចេញរបស់ប្រទេសចិន៖ 2019.4

ពិព័រណ៍
ពិព័រណ៍

ការបង្ហាញផ្នែករឹងជាតិ 2018.5

ពិព័រណ៍

ពិព័រណ៍នាំចូល និងនាំចេញរបស់ប្រទេសចិន៖ 2016.4

ពិព័រណ៍
ពិព័រណ៍
ពិព័រណ៍

ពិព័រណ៍នាំចូល និងនាំចេញរបស់ប្រទេសចិន៖ 2016.4

ពិព័រណ៍
ពិព័រណ៍